CZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

ZALAKAROS.HU

Úvod

Předpisy všeobecných obchodních podmínek zalakaros.hu (dále jen „Předpisy“) jsou k dispozici na portálu zalakaros.hu (http://zalakaros.hu) (dále jen: zalakaros.hu) provozovaném společností Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. (dále jen „Poskytovatel služeb“) a obsahují podmínky používání online reklamy a dalších doplňkových služeb.

 

Rozsah těchto VOP zahrnuje právní vztahy na webových stránkách Poskytovatele služeb (http://zalakaros.hu) a jejích subdoménach. Tyto VOP jsou neustále k dispozici na následujících webových stránkách: https://www.zalakaros.hu/aszf

Smlouva uzavřená na základě tohoto dokumentu není zaregistrována, je uzavřena pouze v elektronické podobě, nejde o písemnou smlouvu, je napsána v maďarštině, neodkazuje na kodex chování.

Informace o poskytovateli služeb

Název poskytovatele služeb: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Sídlo poskytovatele služeb: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.

Kontaktní údaje poskytovatele služeb, pravidelně používaná e-mailová adresa pro kontaktování uživatelů: zalakaros@tourinform.hu

Registrační číslo společnosti: 20-09-073405

Daňové číslo: 24273255-2-20

Název orgánu provádějícího zápis do rejstříku: Rejstříkový soud krajského soudu Zalaegerszeg

Telefonní číslo: +36 93 340 421

Jazyk smlouvy: maďarština

Podrobnosti o poskytovateli hostingu:

Magyar Telekom Nyrt.

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

tel: +36 (1) 470 6400

email: www.telekom.hu/irjonnekunk

 

Rozsah a upravitelnost VOP

 1. Tyto VOP definují práva a povinnosti stran v souvislosti s používáním webové stránky a všemi smluvními právními vztahy v rámci služeb Poskytovatele služeb, jakož i okolnosti související s využíváním jiných služeb.

 2. Rozsah těchto VOP se vztahuje na všechny uživatele (návštěvníky a partnery). Ustanovení těchto VOP jsou pro Poskytovatele služeb a Uživatele, všechny jejich zástupce, právní nástupce nebo nabyvatele závazná nebo opravňující.

 3. Otázky neupravené v těchto Předpisech a jejich výklad se řídí maďarským právem, zejména zákonem č. V z roku 2013 o občanském zákoníku („Ptk.“) a ustanoveními zákona č. CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. (Elker. tv.). Závazná ustanovení příslušných právních předpisů se vztahují na strany i bez konkrétních podmínek.

 4. Tyto VOP jsou platné od 22. února 2018 a zůstávají v platnosti až do odvolání. VOP se vztahují také na právní vztahy v oblasti služeb, které vznikly před jejich vstupem v platnost, a to tak, že uživatelé akceptují ustanovení těchto VOP současně s objednávkou jednotlivých služeb, resp. její prodloužením.

 5. Poskytovatel služeb je oprávněn jednostranně změnit VOP s předchozím oznámením Uživatelům, kterých se změna týká. Poskytovatel služeb zveřejní změny na webových stránkách 11 (jedenáct) dní před jejich vstupem v platnost. Pro nové uživatele využívající Služeb nabývají změněné VOP účinnosti dnem jejich zveřejnění. Současně s objednávkou služeb akceptují uživatelé - i když neuzavřeli smlouvu s poskytovatelem služeb - ustanovení těchto VOP.

 6. Pokud uživatel přistupuje na web provozovaný Poskytovatelem služeb nebo jakýmkoli způsobem čte jeho obsah - i když není registrovaným uživatelem webu, uznává ustanovení Předpisů jako závazná pro něj. Pokud Uživatel podmínky nepřijme, není oprávněn prohlížet obsah webových stránek.

 

 

Obecná ustanovení

1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje veškerá práva týkající se webové stránky, jejích podrobností a obsahu, který se na ní nachází, jakož i distribuce této webové stránky.

 2. Je zakázáno stahovat, elektronicky ukládat, zpracovávat a prodávat obsah zobrazený na webové stránce nebo v její části bez písemného souhlasu Poskytovatele služeb. Jakýkoli materiál může být převzat z webové stránky a její databáze pouze s písemným souhlasem s odkazem na tuto webovou stránku.

 3. Vzhledem k tomu, že se obsah webových stránek může měnit nezávisle na Poskytovateli služeb a že obsah má pouze informativní charakter - není-li v příslušných zákonech stanoveno jinak - Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za přesnost a spolehlivost obsahu webových stránek.

 4. Poskytovatel služeb nezodpovídá za obsah vytvořený, publikovaný nebo zaslaný třetími stranami, který je nahráván do systému Poskytovatele služeb třetími stranami a/nebo z pověření třetích stran, nebo na který se webová stránka odkazuje.

 5. Poskytovatel služeb rovněž neodpovídá za weby, na které odkazují obsahy, odkazy atd. umístěné Uživateli. Pokud v souvislosti s takto zveřejněnými odkazy vzniknou nějaké problémy, Poskytovatel služeb ve všech ohledech vylučuje svou odpovědnost.

 6. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoli upravit obsah webové stránky nebo ukončit její přístupnost v souladu s ustanoveními těchto VOP.

 7. Poskytovatel služeb nezaručuje hladký přístup na web. Poskytovatel služeb neodpovídá za škody způsobené chybami, které nelze přičíst poskytovateli služeb, nebo možnými poruchami, které přesahují závazek Poskytovatele služeb poskytovat 99,5% roční dostupnosti.

 

 

Odpovědnosti

1. Provoz stránek zalakaros.hu zabezpečuje Poskytovatel služeb jako zprostředkovatel služeb, v souladu s ustanoveními Ekrtv. Poskytovatel služeb v žádném případě neodpovídá za reklamy, pozvánky, nabídky, jiné nabídky zveřejněné na zalakaros.hu, pocházející ne od něj a za další nabídky a smlouvy uzavřené na jejich základě, nebo neuzavření jakékoli smlouvy, jakož i za chyby nebo ukončení služby.

 2. Poskytovatel služeb vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil přesnost a úplnost údajů poskytnutých společnostmi na webových stránkách, avšak Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za škody způsobené případnou nepřesností nebo neúplností údajů na webových stránkách.

 3. Uživatel se může spoléhat na materiály dostupné na webových stránkách na své vlastní riziko. Uživatel bere na vědomí, že je také jeho vlastní zodpovědností sledovat jakékoli změny materiálů a údajů na webových stránkách.

 4. Poskytovatel služeb se zavazuje zajistit 99,5% dostupnost svých webových služeb a webových stránek. Strany vylučují odpovědnost Poskytovatele služeb za prostoje a jiné anomálie nad tento limit chyb. Výjimkou z této povinnosti jsou přístup a další provozní úkoly poskytované jiným poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb neodpovídá za případné poruchy nebo chyby přístupu, které nelze přičíst Poskytovateli služeb nebo které nebyly provedeny s pomocí jiného poskytovatele služeb.

 5. S výjimkami stanovenými zákonem je uživatel výhradně zodpovědný za právní čistotu obsahu poskytovaného/zaslaného uživatelem na webové stránce a za použití služby.

 6. Uživatel je odpovědný výhradně za obsah a zobrazení materiálů zveřejněných na webových stránkách a za pravdivost informací. Poskytovatel služeb vylučuje svou odpovědnost za všechny škody a nevýhody, ušlý zisk, které vyplývají z materiálů zveřejněných na zalakaros.hu, včetně škod způsobených třetím stranám. Poskytovatel služeb dále neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku používání systému nebo za jakékoli rušivé projevy nebo chování jakékoli jiné strany za jakékoli porušení práva, včetně práv duševního vlastnictví.

 7. Poskytovatel služeb nezasahuje do právních sporů a transakcí mezi Uživateli, v případě jakýchkoli sporů Uživatel osvobodí Poskytovatele služeb od veškerých nároků, pohledávek a náhrad škod.

 8. Pokud je obsah publikovaný nebo zpřístupněný na zalakaros.hu na žádost Uživatele protiprávní, Poskytovatel služeb může protiprávní obsah po předchozím oznámení odstranit.

 9. Pokud třetí strana, úřad nebo soud předloží nárok nebo zahájí řízení v souvislosti s obsahem zveřejněným nebo zpřístupněným na zalakaros.hu na žádost Uživatele, Uživatel se zavazuje nahradit veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s takovými nároky nebo řízeními. Dále se zavazuje, že učiní vše, co může od něj Poskytovatel služeb oprávněně očekávat, žádat a požadovat, aby znovu získal dobrou pověst.

 10. Uživatel je povinen službu využívat pro zákonné účely a legálním způsobem. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nezveřejňuje žádný obsah, který porušuje maďarské zákony nebo porušuje normy maďarského Kodexu reklamní etiky nebo Etického kodexu internetu.

 11. Poskytovatel služeb nezveřejňuje žádný obsah, který obsahuje nebo propaguje nezákonnou/morálně nevhodnou činnost, nebo který není založen na správných údajích.

 12. Zajištění přístupu k internetu potřebného pro přístup ke službě a nezbytných zařízení (hardware a software a jejich příslušná nastavení) je úkolem Uživatele.

 13. Uživatel je povinen plně zastupovat všechny nároky vůči Poskytovateli služeb, které třetí strana uplatňuje vůči Poskytovateli služeb v souvislosti s činnostmi Uživatele.

 14. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že umístění a prostředí obsahu, včetně reklam umístěných přímo vedle obsahu, určuje Poskytovatel služeb. Uživatel nesmí vznášet námitky proti umístění jiného obsahu na stejnou stránku, ani si nemůže vznášet nároky v souvislosti se žádnou jinou - dokonce konkurenční - reklamu v nepřímém nebo bezprostředním prostředí obsahu.

 15. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn zasílat reklamy nebo jiné zprávy na e-mailové adresy poskytnuté jinými uživateli na webových stránkách, které porušují obchodní zájmy nebo dobrou pověst Poskytovatele služeb. Zejména každá zpráva, která se liší od účelu zveřejnění e-mailové adresy, porušuje obchodní zájmy Poskytovatele služeb. Pokud tak učiní a bude pokračovat i přes varování zaslané Poskytovatelem služeb, a to i e-mailem, budou to Strany považovat za porušení smlouvy a Uživatel zaplatí Poskytovateli služeb smluvní pokutu. Výše pokuty je 100 000 HUF. Poskytovatel služeb je oprávněn takové zprávy zaznamenávat ve svém vlastním systému a používat jej k prokázání porušení práva.

 

Poplatky za služby

  1. Služba webu je pro Uživatele bezplatná.

Odmítnutí poskytnutí služby

1. Poskytovatel služeb nezveřejňuje nebo je oprávněn odstranit obsah, který klamně vyvolává dojem, že produkt nebo služba inzerovaná s obsahem je podporována Poskytovatelem služeb.

 2. Poskytovatel služby může odmítnout službu i v případě, když nemůže být provedena z technických důvodů nebo porušuje jakýkoli bod těchto VOP. Poskytovatel služeb pozastavuje zveřejňování obsahu, který již byl zveřejněn a který je v rozporu s ustanoveními VOP.

 3. Pokud je proti Uživateli zahájeno konkurzní, likvidační nebo insolvenční řízení, je Poskytovatel služeb oprávněn odmítnout poskytnutí nové Služby.

 4. Současně s odmítnutím Služby je Poskytovatel služeb oprávněn ukončit okamžitě všechny smlouvy Uživatele s okamžitou účinností, za předpokladu, že v případě odmítnutí plnění v souladu s tímto ustanovením nezodpovídá Poskytovatel služeb za žádné škody ani záruky.

 

 

Autorská práva

1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje veškerá práva na webové stránky Badzalakaros.de/Wellnesszalakaros.cz, na veškeré jejich podrobnosti a obsah, který se na nich nachází, jakož i na distribuci těchto webových stránek.

 2. Jakmile se zalakaros.hu jako web kvalifikuje jako dílo chráněné autorskými právy, je zakázáno stahovat (duplikovat), jinak používat, elektronicky ukládat, zpracovávat a prodávat obsah nebo jakoukoli jeho část na webových stránkách zalakaros.hu bez písemného souhlasu Poskytovatele služeb.

 3. Veškeré materiály mohou být převzaty z webové stránky zalakaros.hu a její databáze i s písemným souhlasem, pouze s odkazem na danou webovou stránku.

 4. Poskytovatel služeb si vyhrazuje všechna práva na všechny prvky své služby, na své doménové názvy, názvy sekundárních domén s nimi vytvořené a na internetový reklamní prostor. Za žádných okolností nesmí mít použití služeb za následek dešifrování, obrácení zdrojového kódu nebo jiné porušení práv duševního vlastnictví Poskytovatele služeb.

 5. Je rovněž zakázáno upravovat nebo dešifrovat obsah nebo určité části webových stránek zalakaros.hu; podvodní používání uživatelských ID a hesel; používání jakékoli aplikace, kterou lze použít k úpravě nebo indexování webové stránky zalakaros.hu nebo jakékoli její části (např. robot vyhledávače nebo jakýkoli jiný dešifrovač).

 6. Název zalakaros.hu je chráněn autorskými právy, jeho použití, s výjimkou odkazu, je možné pouze s písemným souhlasem Poskytovatele služeb.

 7. Uživatel si může uložit na svůj pevný disk nebo vytisknout určité části webové stránky pro vlastní potřebu, ale ani v takovém případě není oprávněn dále používat, distribuovat, pořizovat fotokopie, přijímat, ukládat do databáze, umožnit stahovat a komercializovat obsah.

Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů zalakaros.hu jsou k dispozici zde: https:// zalakaros.hu/adatvedelem

Další ustanovení

1. Poskytovatel služeb je oprávněn ke splnění své povinnosti využívat služeb partnera. Je plně odpovědný za jeho protiprávní jednání, jako by se dopustil protiprávního jednání sám.

 2. Pokud se některá část těchto VOP stane neplatnou, nezákonnou nebo nevynutitelnou, nemá to vliv na platnost, legalitu a vymahatelnost zbývajících částí.

 3. Pokud Poskytovatel služeb neuplatní své právo podle VOP, nebude se jeho neuplatnění považovat za vzdání se daného práva. Zřeknutí se jakéhokoli práva je platné, pouze pokud je výslovně uvedeno písemně. Skutečnost, že Poskytovatel služeb jednou nepožaduje přísné dodržení některé ze základních podmínek nebo ustanovení VOP, neznamená, že se vzdává svého práva požadovat přísné dodržování dané podmínky nebo ustanovení k pozdějšímu datu.

 4. Poskytovatel služeb a Uživatel se budou snažit své spory urovnat smírem. Uživatel a Poskytovatel služeb stanoví výlučnou jurisdikci soudu, který má pravomoc podle sídla Poskytovatele služeb pro případné právní spory, které nelze vyřešit do 30 (třiceti) kalendářních dnů v rámci těchto VOP.

 5. V souvislosti s Vašimi dotazy a poznámkami nás můžete kontaktovat na následujícím emailu: zalakaros@tourinform.hu

 

Zalakaros, 25. května 2018.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POUŽívánÍ

ZALAKAROS.HU

Úvod

Předpisy všeobecných obchodních podmínek zalakaros.hu (dále jen „Předpisy“) jsou k dispozici na portálu zalakaros.hu (http://zalakaros.hu) (dále jen: zalakaros.hu) provozovaném společností Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. (dále jen „Poskytovatel služeb“) a obsahují podmínky používání online reklamy a dalších doplňkových služeb.

 

Rozsah těchto VOP zahrnuje právní vztahy na webových stránkách Poskytovatele služeb (http://zalakaros.hu) a jejích subdoménach. Tyto VOP jsou neustále k dispozici na následujících webových stránkách: https://www.zalakaros.hu/aszf

Smlouva uzavřená na základě tohoto dokumentu není zaregistrována, je uzavřena pouze v elektronické podobě, nejde o písemnou smlouvu, je napsána v maďarštině, neodkazuje na kodex chování.

Informace o poskytovateli služeb

Název poskytovatele služeb: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

Sídlo poskytovatele služeb: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.

Kontaktní údaje poskytovatele služeb, pravidelně používaná e-mailová adresa pro kontaktování uživatelů: zalakaros@tourinform.hu

Registrační číslo společnosti: 20-09-073405

Daňové číslo: 24273255-2-20

Název orgánu provádějícího zápis do rejstříku: Rejstříkový soud krajského soudu Zalaegerszeg

Telefonní číslo: +36 93 340 421

Jazyk smlouvy: maďarština

Podrobnosti o poskytovateli hostingu:

Magyar Telekom Nyrt.

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

tel: +36 (1) 470 6400

email: www.telekom.hu/irjonnekunk

 

Rozsah a upravitelnost VOP

 1. Tyto VOP definují práva a povinnosti stran v souvislosti s používáním webové stránky a všemi smluvními právními vztahy v rámci služeb Poskytovatele služeb, jakož i okolnosti související s využíváním jiných služeb.

 2. Rozsah těchto VOP se vztahuje na všechny uživatele (návštěvníky a partnery). Ustanovení těchto VOP jsou pro Poskytovatele služeb a Uživatele, všechny jejich zástupce, právní nástupce nebo nabyvatele závazná nebo opravňující.

 3. Otázky neupravené v těchto Předpisech a jejich výklad se řídí maďarským právem, zejména zákonem č. V z roku 2013 o občanském zákoníku („Ptk.“) a ustanoveními zákona č. CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. (Elker. tv.). Závazná ustanovení příslušných právních předpisů se vztahují na strany i bez konkrétních podmínek.

 4. Tyto VOP jsou platné od 22. února 2018 a zůstávají v platnosti až do odvolání. VOP se vztahují také na právní vztahy v oblasti služeb, které vznikly před jejich vstupem v platnost, a to tak, že uživatelé akceptují ustanovení těchto VOP současně s objednávkou jednotlivých služeb, resp. její prodloužením.

 5. Poskytovatel služeb je oprávněn jednostranně změnit VOP s předchozím oznámením Uživatelům, kterých se změna týká. Poskytovatel služeb zveřejní změny na webových stránkách 11 (jedenáct) dní před jejich vstupem v platnost. Pro nové uživatele využívající Služeb nabývají změněné VOP účinnosti dnem jejich zveřejnění. Současně s objednávkou služeb akceptují uživatelé - i když neuzavřeli smlouvu s poskytovatelem služeb - ustanovení těchto VOP.

 6. Pokud uživatel přistupuje na web provozovaný Poskytovatelem služeb nebo jakýmkoli způsobem čte jeho obsah - i když není registrovaným uživatelem webu, uznává ustanovení Předpisů jako závazná pro něj. Pokud Uživatel podmínky nepřijme, není oprávněn prohlížet obsah webových stránek.

 

 

Obecná ustanovení

1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje veškerá práva týkající se webové stránky, jejích podrobností a obsahu, který se na ní nachází, jakož i distribuce této webové stránky.

 2. Je zakázáno stahovat, elektronicky ukládat, zpracovávat a prodávat obsah zobrazený na webové stránce nebo v její části bez písemného souhlasu Poskytovatele služeb. Jakýkoli materiál může být převzat z webové stránky a její databáze pouze s písemným souhlasem s odkazem na tuto webovou stránku.

 3. Vzhledem k tomu, že se obsah webových stránek může měnit nezávisle na Poskytovateli služeb a že obsah má pouze informativní charakter - není-li v příslušných zákonech stanoveno jinak - Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za přesnost a spolehlivost obsahu webových stránek.

 4. Poskytovatel služeb nezodpovídá za obsah vytvořený, publikovaný nebo zaslaný třetími stranami, který je nahráván do systému Poskytovatele služeb třetími stranami a/nebo z pověření třetích stran, nebo na který se webová stránka odkazuje.

 5. Poskytovatel služeb rovněž neodpovídá za weby, na které odkazují obsahy, odkazy atd. umístěné Uživateli. Pokud v souvislosti s takto zveřejněnými odkazy vzniknou nějaké problémy, Poskytovatel služeb ve všech ohledech vylučuje svou odpovědnost.

 6. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoli upravit obsah webové stránky nebo ukončit její přístupnost v souladu s ustanoveními těchto VOP.

 7. Poskytovatel služeb nezaručuje hladký přístup na web. Poskytovatel služeb neodpovídá za škody způsobené chybami, které nelze přičíst poskytovateli služeb, nebo možnými poruchami, které přesahují závazek Poskytovatele služeb poskytovat 99,5% roční dostupnosti.

 

 

Odpovědnosti

1. Provoz stránek zalakaros.hu zabezpečuje Poskytovatel služeb jako zprostředkovatel služeb, v souladu s ustanoveními Ekrtv. Poskytovatel služeb v žádném případě neodpovídá za reklamy, pozvánky, nabídky, jiné nabídky zveřejněné na zalakaros.hu, pocházející ne od něj a za další nabídky a smlouvy uzavřené na jejich základě, nebo neuzavření jakékoli smlouvy, jakož i za chyby nebo ukončení služby.

 2. Poskytovatel služeb vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil přesnost a úplnost údajů poskytnutých společnostmi na webových stránkách, avšak Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za škody způsobené případnou nepřesností nebo neúplností údajů na webových stránkách.

 3. Uživatel se může spoléhat na materiály dostupné na webových stránkách na své vlastní riziko. Uživatel bere na vědomí, že je také jeho vlastní zodpovědností sledovat jakékoli změny materiálů a údajů na webových stránkách.

 4. Poskytovatel služeb se zavazuje zajistit 99,5% dostupnost svých webových služeb a webových stránek. Strany vylučují odpovědnost Poskytovatele služeb za prostoje a jiné anomálie nad tento limit chyb. Výjimkou z této povinnosti jsou přístup a další provozní úkoly poskytované jiným poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb neodpovídá za případné poruchy nebo chyby přístupu, které nelze přičíst Poskytovateli služeb nebo které nebyly provedeny s pomocí jiného poskytovatele služeb.

 5. S výjimkami stanovenými zákonem je uživatel výhradně zodpovědný za právní čistotu obsahu poskytovaného/zaslaného uživatelem na webové stránce a za použití služby.

 6. Uživatel je odpovědný výhradně za obsah a zobrazení materiálů zveřejněných na webových stránkách a za pravdivost informací. Poskytovatel služeb vylučuje svou odpovědnost za všechny škody a nevýhody, ušlý zisk, které vyplývají z materiálů zveřejněných na zalakaros.hu, včetně škod způsobených třetím stranám. Poskytovatel služeb dále neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku používání systému nebo za jakékoli rušivé projevy nebo chování jakékoli jiné strany za jakékoli porušení práva, včetně práv duševního vlastnictví.

 7. Poskytovatel služeb nezasahuje do právních sporů a transakcí mezi Uživateli, v případě jakýchkoli sporů Uživatel osvobodí Poskytovatele služeb od veškerých nároků, pohledávek a náhrad škod.

 8. Pokud je obsah publikovaný nebo zpřístupněný na zalakaros.hu na žádost Uživatele protiprávní, Poskytovatel služeb může protiprávní obsah po předchozím oznámení odstranit.

 9. Pokud třetí strana, úřad nebo soud předloží nárok nebo zahájí řízení v souvislosti s obsahem zveřejněným nebo zpřístupněným na zalakaros.hu na žádost Uživatele, Uživatel se zavazuje nahradit veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s takovými nároky nebo řízeními. Dále se zavazuje, že učiní vše, co může od něj Poskytovatel služeb oprávněně očekávat, žádat a požadovat, aby znovu získal dobrou pověst.

 10. Uživatel je povinen službu využívat pro zákonné účely a legálním způsobem. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nezveřejňuje žádný obsah, který porušuje maďarské zákony nebo porušuje normy maďarského Kodexu reklamní etiky nebo Etického kodexu internetu.

 11. Poskytovatel služeb nezveřejňuje žádný obsah, který obsahuje nebo propaguje nezákonnou/morálně nevhodnou činnost, nebo který není založen na správných údajích.

 12. Zajištění přístupu k internetu potřebného pro přístup ke službě a nezbytných zařízení (hardware a software a jejich příslušná nastavení) je úkolem Uživatele.

 13. Uživatel je povinen plně zastupovat všechny nároky vůči Poskytovateli služeb, které třetí strana uplatňuje vůči Poskytovateli služeb v souvislosti s činnostmi Uživatele.

 14. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že umístění a prostředí obsahu, včetně reklam umístěných přímo vedle obsahu, určuje Poskytovatel služeb. Uživatel nesmí vznášet námitky proti umístění jiného obsahu na stejnou stránku, ani si nemůže vznášet nároky v souvislosti se žádnou jinou - dokonce konkurenční - reklamu v nepřímém nebo bezprostředním prostředí obsahu.

 15. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn zasílat reklamy nebo jiné zprávy na e-mailové adresy poskytnuté jinými uživateli na webových stránkách, které porušují obchodní zájmy nebo dobrou pověst Poskytovatele služeb. Zejména každá zpráva, která se liší od účelu zveřejnění e-mailové adresy, porušuje obchodní zájmy Poskytovatele služeb. Pokud tak učiní a bude pokračovat i přes varování zaslané Poskytovatelem služeb, a to i e-mailem, budou to Strany považovat za porušení smlouvy a Uživatel zaplatí Poskytovateli služeb smluvní pokutu. Výše pokuty je 100 000 HUF. Poskytovatel služeb je oprávněn takové zprávy zaznamenávat ve svém vlastním systému a používat jej k prokázání porušení práva.

 

Poplatky za služby

  1. Služba webu je pro Uživatele bezplatná.

Odmítnutí poskytnutí služby

1. Poskytovatel služeb nezveřejňuje nebo je oprávněn odstranit obsah, který klamně vyvolává dojem, že produkt nebo služba inzerovaná s obsahem je podporována Poskytovatelem služeb.

 2. Poskytovatel služby může odmítnout službu i v případě, když nemůže být provedena z technických důvodů nebo porušuje jakýkoli bod těchto VOP. Poskytovatel služeb pozastavuje zveřejňování obsahu, který již byl zveřejněn a který je v rozporu s ustanoveními VOP.

 3. Pokud je proti Uživateli zahájeno konkurzní, likvidační nebo insolvenční řízení, je Poskytovatel služeb oprávněn odmítnout poskytnutí nové Služby.

 4. Současně s odmítnutím Služby je Poskytovatel služeb oprávněn ukončit okamžitě všechny smlouvy Uživatele s okamžitou účinností, za předpokladu, že v případě odmítnutí plnění v souladu s tímto ustanovením nezodpovídá Poskytovatel služeb za žádné škody ani záruky.

 

 

Autorská práva

1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje veškerá práva na webové stránky Badzalakaros.de/Wellnesszalakaros.cz, na veškeré jejich podrobnosti a obsah, který se na nich nachází, jakož i na distribuci těchto webových stránek.

 2. Jakmile se zalakaros.hu jako web kvalifikuje jako dílo chráněné autorskými právy, je zakázáno stahovat (duplikovat), jinak používat, elektronicky ukládat, zpracovávat a prodávat obsah nebo jakoukoli jeho část na webových stránkách zalakaros.hu bez písemného souhlasu Poskytovatele služeb.

 3. Veškeré materiály mohou být převzaty z webové stránky zalakaros.hu a její databáze i s písemným souhlasem, pouze s odkazem na danou webovou stránku.

 4. Poskytovatel služeb si vyhrazuje všechna práva na všechny prvky své služby, na své doménové názvy, názvy sekundárních domén s nimi vytvořené a na internetový reklamní prostor. Za žádných okolností nesmí mít použití služeb za následek dešifrování, obrácení zdrojového kódu nebo jiné porušení práv duševního vlastnictví Poskytovatele služeb.

 5. Je rovněž zakázáno upravovat nebo dešifrovat obsah nebo určité části webových stránek zalakaros.hu; podvodní používání uživatelských ID a hesel; používání jakékoli aplikace, kterou lze použít k úpravě nebo indexování webové stránky zalakaros.hu nebo jakékoli její části (např. robot vyhledávače nebo jakýkoli jiný dešifrovač).

 6. Název zalakaros.hu je chráněn autorskými právy, jeho použití, s výjimkou odkazu, je možné pouze s písemným souhlasem Poskytovatele služeb.

 7. Uživatel si může uložit na svůj pevný disk nebo vytisknout určité části webové stránky pro vlastní potřebu, ale ani v takovém případě není oprávněn dále používat, distribuovat, pořizovat fotokopie, přijímat, ukládat do databáze, umožnit stahovat a komercializovat obsah.

Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů zalakaros.hu jsou k dispozici zde: https:// zalakaros.hu/adatvedelem

Další ustanovení

1. Poskytovatel služeb je oprávněn ke splnění své povinnosti využívat služeb partnera. Je plně odpovědný za jeho protiprávní jednání, jako by se dopustil protiprávního jednání sám.

 2. Pokud se některá část těchto VOP stane neplatnou, nezákonnou nebo nevynutitelnou, nemá to vliv na platnost, legalitu a vymahatelnost zbývajících částí.

 3. Pokud Poskytovatel služeb neuplatní své právo podle VOP, nebude se jeho neuplatnění považovat za vzdání se daného práva. Zřeknutí se jakéhokoli práva je platné, pouze pokud je výslovně uvedeno písemně. Skutečnost, že Poskytovatel služeb jednou nepožaduje přísné dodržení některé ze základních podmínek nebo ustanovení VOP, neznamená, že se vzdává svého práva požadovat přísné dodržování dané podmínky nebo ustanovení k pozdějšímu datu.

 4. Poskytovatel služeb a Uživatel se budou snažit své spory urovnat smírem. Uživatel a Poskytovatel služeb stanoví výlučnou jurisdikci soudu, který má pravomoc podle sídla Poskytovatele služeb pro případné právní spory, které nelze vyřešit do 30 (třiceti) kalendářních dnů v rámci těchto VOP.

 5. V souvislosti s Vašimi dotazy a poznámkami nás můžete kontaktovat na následujícím emailu: zalakaros@tourinform.hu

 

Zalakaros, 25. května 2018.