CZ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZALAKAROS.HU

Úvod

Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. (8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 10., daňové číslo: 24273255-2-20) (dále jen: Poskytovatel služeb, správce) se podřizuje následujícímu sdělení.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) poskytujeme následující informace.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů upravují správu dat na následujících stránkách: https://zalakaros.hu

Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na následující stránce: https://zalakaros.hu/adatvedelem

Změny tohoto sdělení nabývají účinnosti zveřejněním na výše uvedené adrese.

Správce a jeho kontaktní údaje:

 

Název: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.

Sídlo: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.

E-mail: zalakaros@tourinform.hu

Telefon: +36 93 340 421

 

Definice pojmů

 

  1. „osobní údaj“: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
  2. „zpracování“: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
  3. „správce“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;
  4. „zpracovatel“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;
  5. „příjemce“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování;
  6. „souhlas subjektu údajů“: jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;
  7. „porušení zabezpečení osobních údajů“: porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje musí být:

a)     ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost”);

b)     shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s původními účely („účelové omezení”);

c)      přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů”);

d)     přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost”);

e)     uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů („omezení uložení”);

f)       zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost”).

Správce odpovídá za dodržení odstavce 1 a musí být schopen toto dodržení souladu doložit („odpovědnost”).

Zpracování údajů

 

Posílání zpráv, kontaktování na webu

 

1. Shromažďování osobních údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel zpracování:

Osobní údaj

Účel zpracování

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon.

Komunikace, identifikace, statistika.

Datum odeslání zprávy

Provedení technické operace.

IP adresa, na kterou byla zpráva odeslána

Provedení technické operace.

2. Okruh subjektů údajů: Každý, kdo se zajímá o naše webové stránky/zasílá zprávu na webové stránky.

3. Doba zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů: Zpracování údajů trvá do vybavení případu.

4. Identita potenciálních správců oprávněných k přístupu k údajům: Osobní údaje může správce zpracovávat při dodržení výše uvedených zásad.

5. Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů:

6. Výmaz nebo úpravu osobních údajů může subjekt údajů zahájit těmito způsoby:

-          poštou na adresu: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.,

-          e-mailem na: zalakaros@tourinform.hu ,

-          telefonicky na čísle: +36 93 340 421.

7. Právní základ pro zpracování údajů: souhlas subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 písm. a), § 5 odst. 1 Infotv.

8. Oznamujeme Vám, že

neposkytnutí informací bude mít za následek naši neschopnost vyhovět vaší žádosti.

Zpracovatelé, kterých služby jsou využívány:

 

Poskytovatel hostingu

 1. Činnost prováděná zpracovatelem: Hostingová služba

 2. Název a kontaktní údaje zpracovatele:

 

Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.

8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 10.

tel: +36 93 340 421

email: tourinform@zalakaros.hu

 

Morgens Design Kft.

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

sales@morgens.hu

 

3. Skutečnost zpracování údajů, rozsah zpracovaných údajů: Všechny osobní údaje poskytnuté subjektem údajů.

 4. Okruh subjektů údajů: Všechny subjekty údajů používající webovou stránku.

 5. Účel zpracování: Zpřístupnění a řádné provozování webové stránky.

 6. Doba zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů: Zpracování údajů trvá do ukončení dohody mezi správcem a poskytovatelem hostingu nebo do žádosti subjektu údajů o vymazání adresované poskytovateli hostingu.

 7. Právní základ zpracování dat: souhlas uživatele, § 5 odst. (1), čl. 6 odst. (1) písm. a) Infotv. a § 13/A. odst. (3) zákona CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb v oblasti elektronického obchodu a služeb informační společnosti. 

Ostatní zpracovatelé

 

Průzkum trhu, organizace loterií:

 

Morgens Design Kft.

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

sales@morgens.hu

 

Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.

8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 10.

tel: +36 93 340 421

email: tourinform@zalakaros.hu

 

Průzkum trhu, ovlivňování a sledování chování uživatelů

 

Morgens Design Kft.

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

sales@morgens.hu

 

Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.

8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 10.

tel: +36 93 340 421

email: tourinform@zalakaros.hu

 

Správa cookies

 1. Skutečnost správy dat, rozsah spravovaných dat: jedinečné identifikační číslo, data, časy

 2. Okruh subjektů údajů: Všechny subjekty údajů, které navštíví webovou stránku.

 3. Účel zpracování: Identifikace uživatelů a sledování návštěvníků.

 4. Doba zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů: 

Typ souboru cookie

Právní základ pro zpracování údajů

Trvání zpracování

Okruh spravovaných dat

Soubor cookie relace (session)

§ 13/A. odst. (3) zákona CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb v oblasti elektronického obchodu a služeb informační společnosti (Elkertv.)

Období do konce příslušné relace návštěvníka

connect.sid

5. Identita potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům: Správce údajů používáním cookies nezpracovává osobní údaje.

6. Popis práv subjektů údajů souvisejících se správou údajů: Subjekt údajů má možnost smazat soubory cookie v nabídce Nástroje/Nastavení prohlížeče, obvykle v rámci nastavení položky nabídky Ochrana osobních údajů.

 7. Právní základ pro zpracování údajů: Souhlas subjektu údajů není vyžadován, pokud jediným účelem použití souborů cookie je přenos komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo poskytování služby informační společnosti výslovně vyžádané předplatitelem nebo uživatelem.

 8. Správce používá remarketingový kód Facebooku. V této souvislosti poskytujeme následující informace: životnost souborů cookie: 20 dní; účel správy dat: personalizace reklam na Facebooku; více informací: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/

Používání sledování konverzí Google AdWords

1. Správce používá program pro online reklamu „Google AdWords“ a v rámci něj službu sledování konverzí společnosti Google. Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dále jen „Google“).

2. Když uživatel přistupuje na web prostřednictvím reklamy Google, je do jeho počítače umístěn soubor cookie ke sledování konverze. Tyto cookies mají omezenou platnost a neobsahují žádné osobní údaje, takže uživatel nemůže být jejich prostřednictvím identifikován.

 3. Když uživatel prochází určité stránky webu a cookie ještě nevypršela, Google i správce dat uvidí, že uživatel klikl na reklamu.

 4. Každý zákazník Google AdWords dostává jiný soubor cookie, takže jej nelze sledovat na webových stránkách zákazníků AdWords.

 5. Informace získané pomocí souborů cookie pro sledování konverzí se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky požadující sledování konverzí AdWords. Zákazníci tak získají informace o počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nemají však přístup k informacím, které by identifikovaly jakéhokoliv uživatele.

 6. Pokud se nechcete podílet na sledování konverzí, můžete jej zakázat deaktivací možnosti nastavení souborů cookie v prohlížeči. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

 7. Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů Google naleznete na adrese:  www.google.de/policies/privacy/

Používání Google Analytics

 1. Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webu analyzovat, jak uživatelé tento web používají.

 2. Informace vytvořené souborem cookie o webových stránkách, které používáte, budou zaznamenány a uloženy obvykle na serveru Google v USA. Aktivací anonymizace IP na webových stránkách Google zkrátí IP adresu uživatele v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

 3. Úplná adresa IP bude předána na server společnosti Google ve Spojených státech a tam zkrácena pouze ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení toho, jak uživatel použil web, k poskytování zpráv o činnosti webové stránky provozovateli webové stránky a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky a internetu.

 4. V rámci Google Analytics není IP adresa přenášená prohlížečem uživatele sladěna s jinými údaji Google. Uživatel může zabránit ukládání cookies náležitým nastavením svého prohlížeče, mějte však na paměti, že v tomto případě nemusí být všechny funkce tohoto webu plně dostupné. Můžete také společnosti Google zabránit shromažďování a zpracování vašich informací o vašem používání webu (včetně vaší IP adresy) pomocí souborů cookie stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Informační bulletin, činnost DM

 1. V souladu s ustanovením § 6 zákona č. XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a určitých limitech hospodářské reklamní činnosti může Uživatel předem a výslovně souhlasit s tím, aby ho Poskytovatel služeb kontaktoval se svými reklamními nabídkami a dalšími položkami na kontaktních údajích poskytnutých při registraci.

 2. Kromě toho může Zákazník s ohledem na ustanovení těchto informací souhlasit s tím, že Poskytovatel služeb bude zpracovávat jeho osobní údaje nezbytné pro zasílání reklamních nabídek.

 3. Poskytovatel služeb neposílá nevyžádané reklamní zprávy a Uživatel se může bezplatně a bez omezení nebo zdůvodnění odhlásit z dalšího zasílání nabídek. V takovém případě Poskytovatel služeb vymaže ze svého registru veškerá osobní data - nezbytná pro zasílání reklamních zpráv - a Uživatele nebude kontaktovat s dalšími reklamními nabídkami. Uživatel se může odhlásit z reklam kliknutím na odkaz ve zprávě.

 4. Shromažďování osobních údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel zpracování:

Osobní údaj

Účel zpracování

Jméno a příjmení, e-mailová adresa.

Identifikace, která umožní přihlásit se k odběru novinek.

Datum přihlášení se

Provedení technické operace.

IP adresa, na kterou byla zpráva odeslána

Provedení technické operace.

5. Okruh subjektů údajů: Všechny subjekty údajů, které se přihlásí k odběru novinek.

 6. Účel zpracování: zasílání elektronických zpráv obsahujících reklamu (e-mail, sms, push zpráv) subjektu údajů, poskytování informací o aktualitách informacích, produktech, akcích, nových funkcích atd.

 7. Doba zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů: zpracování údajů trvá do odvolání souhlasu, tj. do odhlášení.

8. Registrační číslo pro zpracování: NAIH-93570; NAIH-93569

 9. Identita potenciálních správců oprávněných k přístupu k údajům, příjemci osobních údajů: Osobní údaje mohou zpracovat pracovníci prodeje a marketingu správce při dodržení výše uvedených zásad.

 10. Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů:

11. Subjekt údajů může zahájit přístup, výmaz, úpravu nebo omezení zpracování osobních údajů, přenositelnost údajů, protest proti zpracování údajů těmito způsoby:

-          poštou na adresu: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10.,

-          e-mailem na: zalakaros@tourinform.hu ,

-          telefonicky na čísle: +36 93 340 421

 12. Subjekt údajů se může bezplatně odhlásit z odběru novinek.

 13.  Právní základ pro zpracování údajů: souhlas subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 písm. a), § 5 odst. 1 Infotv a § 6 odst. 5 zákona č. XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a určitých limitech hospodářské reklamní činnosti:

Zadavatel reklamy, poskytovatel reklamních služeb nebo vydavatel reklamy vede registr osobních údajů osob, které jim učinily prohlášení, v rozsahu stanoveném v souhlasu. Údaje obsažené v tomto rejstříku týkající se příjemce reklamy mohou být zpracovávány pouze v souladu s prohlášením o souhlasu, dokud není staženo, a mohou být poskytnuty třetím stranám pouze s předchozím souhlasem dotčené osoby.

 14. Informujeme vás, že

Komunitní weby

 1. Shromažďování osobních údajů, rozsah zpracovávaných údajů: registrované jméno na sociálních sítích Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atd. a veřejný profil uživatele.

 2. Okruh subjektů údajů: Všechny subjekty údajů, které se zaregistrovali na Facebook/Google + / Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atd a označili webovou stránku „To se mi líbí ”.

 3. Účel shromažďování dat Sdílení nebo „lajkování“, propagace určitých prvků obsahu, produktů, akcí nebo samotného webu na sociálních sítích.

 4. Doba zpracování údajů, lhůta pro výmaz údajů, totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům a popis práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním údajů: O zdroji údajů, jejich zpracování a způsobu a právním základě jejich předání subjekt údajů může být informován na daném komunitním webu. Zpracování se provádí na sociálních sítích, takže trvání a způsob zpracování, jakož i možnosti mazání a úpravy dat podléhají regulaci daného webu sociální sítě.

 5. Právní základ pro zpracování údajů: dobrovolný souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů na sociálních sítích.

Vztahy se zákazníky a další správa dat

 1. Pokud má subjekt údajů jakékoli dotazy nebo problémy během používání služeb správce, může se obrátit na správce údajů způsobem uvedeným na webových stránkách (telefon, e-mail, weby sociálních sítí atd.).

 2. Příchozí e-maily, zprávy, údaje poskytnuté telefonicky, na Facebooku, atd. správce smaže spolu se jménem a e-mailovou adresou subjektu údajů, jakož i jakékoli další osobní údaje poskytnuté dobrovolně, nejpozději do 2 let po sdělení.

 3. Informace o zpracování údajů neuvedených v těchto informacích poskytujeme v době zaznamenání dat.

 4. Poskytovatel služeb je povinen na základě výjimečné úřední žádosti nebo v případě žádosti jiných orgánů na základě autorizace legislativy poskytnout informace, sdělovat a předávat údaje a zpřístupňovat dokumenty.

 5. V těchto případech poskytne poskytovatel služeb žadateli pouze ty osobní údaje a v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci účelu žádosti, pokud uvedl přesný účel a rozsah údajů.

Práva subjektů údajů

 1. Právo na přístup k osobním údajům

 Máte právo obdržet zpětnou vazbu od správce, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud takové zpracování probíhá, máte právo na přístup k vašim osobním údajům a informacím uvedeným v nařízení.

 2. Právo na opravu

 Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 3. Právo na výmaz

 Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a za určitých podmínek správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

 4. Právo být zapomenut

 Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

 5. Právo na omezení zpracování

 Máte právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 6. Právo na přenositelnost údajů

 Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil (...)

 7. Právo vznést námitku

 Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě (…), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

 8. Vznesení námitky v případě přímého marketingu

 Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

 Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Předcházející odstavec se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

Lhůta pro jednání

 Správce vás bez zbytečného odkladu, ale v každém případě do 1 měsíce od přijetí žádosti, informuje o opatřeních přijatých na základě výše uvedených žádostí.

 V případě potřeby je možné ji prodloužit o 2 měsíce. Správce údajů vás informuje o prodloužení lhůty s uvedením důvodů zpoždění do 1 měsíce od přijetí žádosti.

 Pokud správce na vaši žádost nepodnikne žádné kroky, bude vás neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce po obdržení žádosti, informovat o důvodech nečinnosti a o skutečnosti, že můžete podat stížnost orgánu dozoru a využít soudní opravný prostředek.

 Zabezpečení zpracování

 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provedou správce a zpracovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:

a)     pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

b)     schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;

c)      schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;

d)     procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

Opatření na ochranu soukromí: chráněný server, databáze chráněná heslem, ochrana před útoky. 

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

V oznámení určeném subjektu údajů podle odstavce 1 tohoto článku se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jiného kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace; popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů; popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

Oznámení subjektu údajů se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:

Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů ještě neoznámil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil.

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu

Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásí dozorovému úřadu příslušnému podle článku 55, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení dozorovému úřadu učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.

 

 

Možnost podání stížnosti

Stížnost proti možnému porušení ze strany správce lze podat u Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság[1]

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštovní adresa: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Závěrečné poznámky

Při sestavování těchto informací byli zohledněny následující právní předpisy:

-          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

-          Zákon č. CXII z roku 2011 o právu na sebeurčení v oblasti informací a o svobodném přístupu k informacím (dále jen: Infotv.)

-          Zákon č. CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb v oblasti elektronického obchodu a služeb informační společnosti (zejména § 13/A)

-          Zákon č. XLVII z roku 2008 o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům;

-          Zákon č. XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a určitých limitech hospodářské reklamní činnosti (zejména § 6)

-          Zákon č. XC z roku 2005 o elektronickém svobodném přístupu k informacím

-          Zákon č. C z roku 2003 o elektronických komunikacích (konkrétně § 155)

-          Stanovisko č. 16/2011 k doporučení EASA/IAB o osvědčených postupech při on-line behaviorálně cílené reklamě

-          Doporučení Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací o požadavcích na ochranu údajů pro předchozí informace

-          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.[1] Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací